خروجی شتابدهنده‌ها با حداقل یک سرمایه‌گذار (قسمت اول)

در این نقشه، استارتاپ‌های خارج شده از شتابدهنده‌ها با حداقل یک سرمایه‌گذار نمایش داده شده است.