نحوه توزیع مبلغ و تعداد تراکنش های اینترنتی در سال 97