استارتاپ‌های با حداقل دو سرمایه‌گذار خطرپذیر در ایران

در این نقشه، استارتاپ‌های با حداقل دو سرمایه‌گذار خطرپذیر نمایش داده شده است.