نقشه اکوسیستم استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین

در این نقشه ها استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاینی که در یک بازار فعالیت می کنند نشان داده می شود